Onderwerpen Europa decentraal

Hieronder vindt u een overzicht van Europese onderwerpen waarmee we u als medewerker van een decentrale overheid kunnen helpen.

 1. Aanbesteden

 • Aanbestedingsplicht (wat is een overheidsopdracht?);
 • Subsidie of opdracht; vergunning of opdracht;
 • Werk, levering of dienst?;
 • Samenloop van opdrachten (werken, leveringen, diensten);
  Moet ik een bepaalde opdracht Europees aanbesteden?
 • Vaststelling en hoogte Europese drempelwaarden;
 • Waardebepaling opdracht (ongeoorloofd splitsen, opdelen in percelen);
  Hoe moet ik Europees aanbesteden (welke eisen mag ik stellen, etc.)?
 • CPV-codes;
 • Publieke samenwerking;
 • Alleenrechten
 • Wezenlijke wijziging;
 • Concessies;
 • Raamovereenkomsten;
 • Gebiedsontwikkeling;
 • De toepassing van aanbestedingsprocedures (bijvoorbeeld innovatiepartnerschap, onderhandelingsprocedure zonder aankondiging en mededingingsprocedure);
 • Transparante, objectieve en non-discriminatoire selectie eisen en gunningscriteria;
 • Sociale en andere specifieke diensten;
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
 • Inkoop in het sociaal domein,
 • Voorbehouden opdracht SW-bedrijven
 • Social return.
 1. Staatssteun (financieringsprogranma’s) & DAEB

 • Wanneer is er sprake van staatssteun?
 • Waarom zijn de staatssteunregels van belang/wat is het doel?
 • Waarom zijn de staatssteunregels relevant voor decentrale overheden (wat zijn de risico’s van niet-naleving)?
 • Kan staatssteun worden voorkomen en zo ja hoe dan?
 • Welke mogelijkheden zijn er om steun geoorloofd te verstrekken (Vrijstellingen: AGVV/LGVV/de-minimis);
 • Hoe en waar kun je staatssteun kennisgeven of melden?
 • Wat is de verhouding met Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
 • Welke wijzigingen in de staatssteunregels zijn er geweest en komen eraan?
 • Hoe berekenen je het steunelement (BSE) bij lening/garantie?
 • Moeten we bij steunverlening ook rekening houden met andere (Europese) financiering?
 • Staatssteun bij infrastructuur (openbaar/multifunctioneel/digitaal/etc)
 • Breedband;
 • Kinderopvang (sociaal domein);
  Vastgoed/grondtransacties;
 • Huisvesting/woningcorporaties;
 • Cultuur/sport;
 • Beïnvloeding handelsverkeer (lokaal effect);
 • Beoordelingsmethoden marktconformiteit;
 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I);
 • Milieu en duurzaamheid;
 • Onderwijs/opleidingssteun;
 • Publieke omroepen;
 • Citymarketing/toerisme.
 1. Mededinging

 • Definitie van ‘economische activiteit’ en de voorwaarden waaronder een decentrale overheid deze mag uitvoeren
 • Publieke taak en overheidsprerogatief;
 • Uitzonderingen algemeen belang;
 • Naleving gedragsregels: doorberekening integrale kosten of marktconforme prijsberekening en bevoordelingsverbod met betrekking tot overheidsbedrijven;
 • Verlenging en herziening Wet Markt en Overheid;
 • Handhaving door ACM;
 • De relatie tot staatssteun, aanbesteden en DAEB.
 1. Privacy/AVG

 • Wanneer moet de AVG toegepast worden?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat voor persoonsgegevens mag ik verwerken en hoe dien ik die te verwerken onder de Europese AVG?
 • Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wie de verwerker?
 • Wat zijn de regels bij meerdere verwerkingsverantwoordelijken?
 • Wanneer moet een verwerkersovereenkomst gesloten worden?
 • Wat houdt doelbinding precies in?
 • Hoe moet het transparantiebeginsel ingevuld worden?
 • Kunnen wij ons beroepen op de grondslag toestemming, en hoe moeten wij dit vormgeven?
 • De rechten van de betrokkene (inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking, overdraagbaarheid, bezwaar, profilering)
 • Datalekken en melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 • De functionaris voor gegevensbescherming
 • Mag een kopie van een ID-kaart genomen worden?
 • Persoonsgegevens verwerken buiten de EU (PrivacyShield, adequaatheidsbeslissing)
 • Databeschermingsautoriteiten in Europa
 • Privacy in relatie tot staatssteun, mededinging en aanbesteden
 • Hoe werkt de AVG in relatie tot de Jeugdwet en de Wmo in het sociaal domein?
 • Hoe kan het social return beleid van gemeenten in overeenstemming met de privacyregels worden uitgevoerd?
 • Wat houdt de e-privacyverordening in?
 1. Informatiemaatschappij

 • Wat is de Digital Single Market?
 • Wat vereist de eIDAS verordening?
 • Wat betekent de herziening van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie voor de decentrale praktijk?
 • Wat houdt de Single Digital Gateway in?
 1. Brexit

 • Wat zal de impact van de Brexit zijn op decentrale overheden?
 1. Milieu en duurzaamheid

 • Voldoet mijn organisatie aan de Europese milieu- en duurzaamheidsregelgeving?
 • Doelstellingen EU 2020-strategie;
 1. Vrij verkeer van goederen en diensten

 • Decentrale regelgeving (vergunningsstelsels, bestemmingsplannen, etc.) en de Europese bescherming van het vrij verkeer van diensten en goederen
 1. Regionaal beleid en structuurfondsen

 • Hoe worden EU-doelstellingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling vertaald naar de fondsenprogramma’s of initiatieven?
 • Hoe werkt het WiFi4EU-vouchersysteem?
 1. Sociaal domein

 • Wat voor invloed heeft de nieuwe privacywetgeving op onze werkzaamheden in het sociaal domein?
 • Wanneer is er sprake van een overheidsopdracht die moet worden aanbesteed?
 • Is het aanbestedingsrecht van toepassing op een dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten in het kader van de Participatiewet?
 • Wat is het open house model?