Nieuws - 29 april 2024

ESF+ call ter waarde van €23 miljoen geopend

De Europese Commissie heeft een call van €23 miljoen geopend voor projecten die langdurige werkelozen de arbeidsmarkt ophelpen. Hiermee wil de Commissie lidstaten helpen met het aanpakken van langdurige werkloosheid, onder meer door mensen te helpen bij het verminderen van hun afstand tot de arbeidsmarkt.

Nieuws - 22 april 2024

Raadpleging CERV

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend voor het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden”, ook wel CERV genoemd. De Commissie wil nu graag input verzamelen van alle belanghebbenden zodat de CERV en de voorlopers op dit programma geëvalueerd en verbeterd kunnen worden.

Nieuws - 22 april 2024

Nieuwe richtlijn energieprestaties gebouwen aangenomen

De nieuwe versie van de Richtlijn Energieprestaties Gebouwen komt eraan. De opvolger van Richtlijn 2010/31 zal naar verwachting op zijn vroegst dit najaar in Nederland geïmplementeerd worden. Met het verloop der jaren zullen er meer renovaties van gebouwen moeten plaatsvinden.

EU Recht en beleid - 21 juni 2024

Milieubeleid

Het milieubeleid van de Europese Unie is er op gericht om het milieu te beschermen, te herstellen en te verbeteren. Het milieubeleid raakt dan ook aan diverse thema’s zoals vogelbescherming, schoon drinkwater en het verminderen van afval. Hier vindt u de Europese wet- en regelgeving op het gebied van milieu die van belang is voor decentrale overheden.

EU Recht en beleid - 21 juni 2024

Klimaat

De negatieve effecten van het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen zijn steeds merkbaarder. Door het versterkte broeikaseffect stijgt de temperatuur op aarde. Door de grote impact die klimaat heeft, is er van Internationaal en Europees tot nationaal en regionaal veel aandacht voor klimaatverandering. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn er op verschillende niveaus afspraken gemaakt over klimaatdoelen, klimaatmitigatie en -adaptatie. 

EU Recht en beleid - 21 juni 2024

Chemische stoffen

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen is er uitgebreide EU-wetgeving op dit gebied. Zo worden voor alle chemische stoffen de risico’s geïnventariseerd en op basis daarvan maatregelen geformuleerd.

EU Rechtspraak - 23 februari 2024

Werknemers met een tijdelijk contract hebben net als werknemers met een vast contract recht op uitleg over ontslagredenen

Een werknemer heeft een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Nog tijdens de looptijd van de overeenkomst zegt de werkgever het contract eenzijdig op en doet dat zonder opgave van redenen. Mag dat? Het hof gaat daar in deze zaak op in en stelt dat het belangrijk is dat werknemers, ook bij tijdelijke contracten, op de hoogte zijn van de redenen voor hun ontslag, zodat zij kunnen beoordelen of het ontslag rechtmatig is en eventueel juridische stappen kunnen ondernemen. Het niet verstrekken van deze informatie kan leiden tot benadeling van werknemers met tijdelijke contracten en kan in strijd zijn met het recht op bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag zoals vastgelegd in het EU-Handvest van de grondrechten.

Praktijkvraag - 7 juni 2024

Mag je looneisen stellen in een aanbestedingsprocedure?

Onze gemeente vindt het belangrijk dat de werknemers van bedrijven die wij inhuren bij een aanbesteding een leefbaar loon verdienen. Om deze reden willen we eisen van de opdrachtnemer dat deze een loon van ten minste €14,- per uur uitkeert aan zijn werknemers. Dit ligt boven het wettelijk minimumloon voor de betreffende sector. Is dit mogelijk?